Mediator szkolny: Monika Kaczmarczyk

Mediacja jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron przy pomocy mediatora.

Mediator jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz  szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.

Mediacja rówieśnicza

Mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, 
w obecności mediatora rówieśnika.

Jakie sprawy możemy rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

 • znieważanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,
 • obrażanie członków rodziny rówieśników,
 • wyśmiewanie się z niepełnosprawności,
 • formy molestowania seksualnego np. wyśmiewanie wyglądu zewnętrznego i w tym oznak rozwoju płciowego, obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach, filmowanie i rozpowszechnianie osób w sytuacjach intymnych (np. w toalecie, szatni itp.),
 • kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów,
 • wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach, czy mniejsze zdolności
 • niszczenie mienia,
 • odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie,
 • bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

Zasady stosowane w mediacji

 • Mediacja jest postępowaniem nieformalnym, a mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem.

Podstawowymi zasadami mediacji są:

 • Dobrowolność - do mediacji strony przystępują całkowicie dobrowolnie. Nikt nie może ich do tej decyzji przymusić. Całkowita dobrowolność udziału, wyboru kwestii, które strony podejmą się omawiać oraz rozwiązań, które uzgodnią, wpływa na zwiększenie ich odpowiedzialności za proces mediacji oraz na wywiązanie się z podjętych decyzji. Strony dobrowolnie mogą wybrać również osobę mediatora.
 • Bezstronność mediatora - mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równy sposób angażuje się  w pomoc obu stronom konfliktu. Nie ocenia ani stron, ani ich zachowań. Nie wskazuje też winnego.
 • Neutralność – mediator nie narzuca żadnych rozwiązań. Akceptuje wszystkie, które strony wypracują i postanowią podjąć decyzję o ich wprowadzeniu w życie. 
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji - mediator nie podejmuje za strony konfliktu żadnych decyzji, a jedynie zachęca do przejęcia sprawy w swoje ręce.
 • Poufność - mediacja jest procesem całkowicie poufnym. Cały jej przebieg oraz treść rozmów nie zostają nikomu ujawnione.

Zadaniem mediatora jest dbałość o to, aby wszystkie decyzje zostały oparte na zgodzie samych zainteresowanych oraz ich świadomości co do dostępnych możliwości postępowania . Mediator dba, aby każda ze stron była traktowana z szacunkiem i życzliwością. Mediator poprzez zarządzanie komunikacją,  dba o przestrzeganie reguł mediacji, , o porządek omawianych zagadnień, tworzy warunki, w których strony będą mogły przyjrzeć się swojej sytuacji i potrzebom, rozważyć możliwe rozwiązania i dokonać ważnych dla siebie wyborów.

https://www.mediacja.gov.pl/

 

mediacja szkolna i rwiesnicza